Иерусалим

Москва

Нью-Йорк

Берлин

Главная » Общественно-политическая жизнь в мире » Украина. ЛЕСЯ ОРОБЕЦЬ - ОБРАЩЕНИЕ НА РАЗНЫХ ЯЗЫКАХ МИРА. ПРОШУ РЕПОСТ!

Украина. ЛЕСЯ ОРОБЕЦЬ - ОБРАЩЕНИЕ НА РАЗНЫХ ЯЗЫКАХ МИРА. ПРОШУ РЕПОСТ!

Категория:  Общественно-политическая жизнь в мире
Шрифт:  Больше ∧  Меньше ∨
Выберите язык:Янукович и его окружение организовали целенаправленную провокацию, ловушку для протестующих
Все так называемые мирные переговоры представляли собой четко спланированную ловушку. Они были направлены на затягивание времени и подготовку силовой операции. Янукович не собирался идти ни на какие уступки с самого начала, ни на единую секунду. Все танцы вокруг политического процесса, закулисные переговоры об изменениях к Конституции - имели целью лишь заманить протестующих в ловушку.

Сегодняшний день был четко спланирован и срежиссирован, по крайней мере, за неделю. На данный момент киевское метро отключено, а все въезды в Киев наглухо заблокированы. В Киеве как минимум в нескольких местах (например общежитие КПИ) отключен интернет. В столице за несколько часов эффективно введено чрезвычайное положение, и не говорите мне, что все это было сделано без разведки, плана и подготовки. Любой понимает, что такая операция, которая захватывает целый 4-миллионный город готовится как минимум несколько дней, скорее 2-3 недели.

В центре Киева были накоплены большие резервы милиции и внутренних войск. Подвезенные наемные бандиты действовали единым строем с беркутом, бросая камни в протестующих. Тактически вся операция была спланирована так, чтобы пропустить протестующих в правительственный квартал и сосредоточенными ударами рассечь их на изолированные группы. Если бы задача стояла не пропустить протестующих к Верховной Рады, был бы выставлен заградительный рубеж в старом месте - на Грушевского.

Действия милиции и поддерживающих милицию наемных бандитов были чрезвычайно жестокими. На данный момент по меньшей мере 4 протестующих были убиты, среди них женщина. Еще несколько при смерти от полученных огнестрельных ранений - беркут и ВВ стреляли боевой картечью, очевидно, несколько протестующих поражены из нарезного оружия. Беркут стрелял с крыш и забросал гранатами толпу - тоже с крыш. Несколько десятков человек ранены очень тяжело, много выбитых глаз от выстрелов в голову.

Это побоище было заранее тщательно спланировано и имеет целью окончательно уничтожить любой намек на демократию в Украине. Его сценаристы хотят повторить сейчас в Киеве события 1993 года в Москве и навсегда поселить страх в сердца украинцев, начисто отбить любую мысль когда-нибудь даже подумать отстаивать свои права.

Это не удастся!======================================================================
Українська
Янукович і його оточення організували цілеспрямовану провокацію, пастку для протестувальників

Всі так звані мирні переговори являли собою чітко сплановану пастку. Вони були спрямовані на затягування часу і підготовку силової операції. Янукович не збирався йти ні на які поступки з самого початку, ні на єдину секунду. Всі танці навколо політичного процесу, закулісні переговори про зміни до Конституції - мали на меті лише заманити протестувальників в пастку.

Сьогоднішній день був чітко спланований і зрежисований принаймні за тиждень. На даний момент київське метро відключене, а всі в'їзди в Київ наглухо заблоковані. В Києві як мінімум в кількох місцях (наприклад гуртожиток КПІ) відключений інтернет. В столиці за кілька годин ефективно введений надзвичайний стан, і не кажіть мені, що все це було зроблено без розвідки, плану і підготовки. Будь-хто розуміє, що така операція, яка захоплює ціле 4-мільйонне, місто готується як мінімум кілька днів, скоріше 2-3 тижні.

В центрі Києва були накопичені великі резерви міліції і внутрішніх військ. Підвезені наймані бандити, вони діяли єдиним строєм з беркутом, кидаючи каміння в протестувальників і озброєні арматурою. Тактично вся операція була спланована так, щоб пропустити протестувальників в урядовий квартал і зосередженими ударами розсікти їх на ізольовані групи. Якби завдання стояло не пропустити протестувальників до Верховної Ради, був би виставлений загороджувальний кордон в старому місці - на Грушевського.

Дії міліції і підтримуючих міліцію найманих бандитів були надзвичайно жорстокими. На данний момент щонайменше 4 протестувальників вбито, серед них жінка. Ще декілька при смерті від отриманих вогнепальних поранень - беркут і ВВ стріляли бойовою картеччю, очевидно, кілька протестувальників вражені з нарізної зброї. Беркут стріляв з дахів і густо закидав гранатами натовп - теж з дахів. Декілька десятків чоловік поранені дуже тяжко, багато вибитих очей від пострілів в голову.

Це побоїще було заздалегідь ретельно сплановане і має на меті остаточно знищити будь-який натяк на демократію в Україні. Його сценаристи хочуть повторити зараз в Києві події 1993 року в Москві і назавжди поселити страх в серця українців, відбити начисто будь-яку думку коли-небудь навіть подумати відстоювати свої права.

Це не вдасться!

======================================================================
Англійська
Yanukovych and his allies have organised a deliberate provocation and a trap for protesters

All the so-called peaceful negotiations have turned out to be a well-planned trap. These deliberate delays allowed them to concentrate enormous power in Kyiv to start the violent scenario. Yanukovych has never intended to make any concessions from the very beginning. All muddling around the political process, behind the scenes negotiations on amendments to the Constitution – everything intended only to lure protesters into the trap.

Today’s events have all been well planned for at least a week . Currently Kyiv subway is closed, all city entrances are blocked. Some places in Kyiv (e.g. dormitory of the Kyiv Polytechnic Institute) are cut off from the internet. Over these few hours a state of emergency has been effectively introduced in Kyiv. And do not tell me that this is all possible without proper intelligence, preparations and planning. Anyone understands that the capture of the city of 4 mln people requires several days of preparation, most likely 2-3 weeks.

Large numbers of riot police and interior force troops are accumulated in the city. Government hired thugs (‘titishky’) acted in accordance with the Berkut forces and have been throwing stones and Molotov cocktails at the protesters. The whole operation has been planned in such a way to allow the protesters to come into the government quarters and cut them into several isolated groups. If the goal were not to allow the protesters into the government quarters – Hrushevskogo would have been blocked in the same way as before.

The actions of the police and the government-hired thugs (‘titushky’) have been extremely violent. At the moment at least four protesters were killed, a woman among them. A few are currently dying from the gunshot wounds – Berkut and Interior troops have been shooting with the real ammunition. Berkut forces have been shooting from the rooftops and throwing grenades into the crowd. Dozens of people are severely injured, lots of eye injuries and headshots .

This massacre has been carefully planned in advance and is intended to eventually destroy any hint of democracy in Ukraine . The authors of this scenario would like to repeat the 1993 Moscow events in Kyiv in and forever settle the fear into the hearts of Ukrainians, completely pulling out any thought of defending their rights.

This will not succeed!

================================================================
Польська
Janukowicz i jego otoczenie zorganizowali prowokację, pułapkę na protestujących.

Wszystkie tak zwane pokojowe negocjacje stanowiły dokładnie zaplanowaną pułapkę. Były one prowadzone w celu przeciągania czasu i przygotowywanie siłowej operacji. Janukowicz od samego początku nie zamierzał iść na żadne ustępstwa, ni na sekundę. Wszystkie tańce wokół politycznego procesu, zakulisowe negocjacje w sprawie zmian w konstytucji miały na celu tylko zwabić protestujących do pułapki.

Dzisiejszy dzień był dokładnie zaplanowany i wyreżyserowany przynajmniej od tygodnia. Obecnie kijowskie metro zostało zatrzymane, a wszystkie wjazdy do Kijowa na głucho zablokowane. W Kijowie przynajmniej w kilku miejscach (na przykład w akademiku Narodowego Technicznego Uniwersytetu Ukrainy - "Politechnika Kijowska") został odłączony internet. W stolicy w ciągu kilku godzin wprowadzono stan nadzwyczajny i nie mówcie mi, że wszystko to było zrobione bez wcześniejszego rozpoznania, planu i przygotowania. Każdy rozumie, że taka operacja, która ogarnia 4-milonowe miasto jest przygotowywana przynajmniej przez kilka dni, prędzej 2-3 tygodnie.

W centrum Kijowa były zgromadzone wielkie rezerwy milicji i wojsk wewnętrznych. Dowiezieni najemni bandyci - oni działali w jednym szeregu z Berkutem, rzucając kamieniami w protestujących. Taktycznie cała operacja była zaplanowana tak, by przepuścić protestujących do kwartału rządowego i skoncentrowanymi uderzeniami rozsiekać ich na małe grupy. Gdyby działania te miały na celu nie przepuścić protestujących do Werchownej Rady (ukraińskiego parlamentu), zorganizowanoby kordon na starym mieście – na Hruszewskiego.

Działania milicji i wspieranych przez nią opłaconych bandytów były nadzwyczaj okrutne. Obecnie przynajmniej 4 protestujących nie żyje, wśród nich kobieta. Kilka osób umiera od ran powstałych wskutek poparzenia – Berkut i wojska wojska wewnętrzne strzelali ze śrutu (kartacz), co oczywiste, kliku protestujących zostało postrzelonych z broni ostrej. Berkut strzelał z dachów i gęsto zarzucał tłum granatami – również z dachów. Kilkadziesiąt osób zostało poranionych bardzo ciężko, wielu wybito oczy przez strzały w głowę.

To pobojowisko było zawczasu rzetelnie zaplanowane i ma na celu ostatecznie zniszczyć jakiekolwiek nadzieje na demokrację na Ukrainie. Jego scenarzyści chcą powtórzyć teraz w Kijowie wydarzenia moskiewskie 1993 roku i na zawsze zasiać strach w sercach Ukraińców, całkowicie odeprzeć jakąkolwiek myśl, komukolwiek pozwolić pomyśleć o bronieniu sowich praw.

To się nie uda!

PS Pomóżcie jak najprędzej z tłumaczeniem na inne języki. Dziękuję.

============================================================
Німецька
Yanukowytch und seine Anhänger haben eine gezielte Provokation, eine Falle für die Protestierenden organisiert.

Alle sogenannte „friedliche Verhandlungen" stellen eine strickt geplante Falle dar. Sie wurden auf den Zeitgewinn und auf die Vorbereitung einer Gewaltaktion ausgerichtet. Yanukowytch hatte von Anfang an überhaupt nicht vor, irgendwelche Zugeständnisse zu machen. Die Gespräche über den politischen Prozess und Verhandlungen hinter den Kulissen über die Verfassungsänderung dienten lediglich dem Ziel, die Protestierenden in die Falle zu locken.

Der heutige Tag wurde mindestens vor einer Woche gezielt geplant und konstruiert. Momentan ist die Kyewer U-Bahn abgeschaltet und alle Wege nach Kyiw sind blockiert. Mindestens an einigen Orten Kyiws (z.B. das Wohnheim des Polytechnischen Instituts) ist das Internet abgeschaltet worden. Innerhalb von wenigen Stunden wurde in der Hauptstadt sehr effektiv der Notstand eingeführt. Und erzählen Sie mir bitte nicht, dass es ohne Ausspionieren, Planaktionen und Vorbereitung gemacht werden konnte. Jeder Mensch versteht, dass so eine Operation, mit der eine 4-Millionen-Stadt erobert wird, mindestens einige Tage wenn nicht 2-3 Wochen Vorbereitung braucht.

Im Zentrum Kyiws wurden große Truppen von Milizen und interner Streitkräfte stationiert. Die angeheuerten Banditen („Titushky") haben „Berkut"-Milizen unterstützt, indem sie Protestierende mit Steinen bewarfen. Die ganze Operation wurde taktisch so geplant, dass die Protestierenden ins Regierungsviertel reingelassen wurden, damit sie dann mit gezielten Angriffen in isolierte Gruppen auseinander gebracht werden konnten. Wäre die Aufgabe so gestanden, die Protestierenden zum Parlament erst gar nicht heran zu lassen, wäre eine Grenze am früheren Ort, nämlich auf dem Gruschewsky-Platz errichtet worden.

Sowohl die Milizen als auch angeheuerte Banditen gingen äußerst brutal vor. Momentan gibt es mindestens 4 tote Protestierende, dabei ist auch eine Frau. Einige befinden sich in Lebensgefahr durch Schussverletzungen. „Berkut" und interne Streitkräfte haben mit dem Kampfschrott geschossen. Einige Protestierende wurden offensichtlich durch Gewehrschüsse getroffen. „Berkut"-Milizen haben die Protestierenden vom Dach aus beschossen und mit Granaten beworfen. Einige Dutzende sind sehr schwer verletzt worden, viele Menschen haben durch die Schüsse ihre Augen verloren.

Diese Schlacht wurde vorzeitig und sehr sorgfältig geplant und hat zum Ziel, jegliche Andeutung auf die Demokratie in der Ukraine zu zerstören. Die Regisseure dieser Schlacht wollen in Kyiw die Ereignisse 1993 in Moskau wiederholen und Ukrainern für immer Angst einjagen. Gar der Gedanke an die Verteidigung eigener Rechte soll ein für alle Mal ausgelöscht werden.

Aber das gelingt ihnen nicht!

=========================================================================
Італійська
Yanukovych e la sua squadra hanno organizzato una provocazione, trappolo per i comizianti.

Tutte le cosidette trattative pacifiche non sono che un trappolo dettagliatamente progettato che avevano per obbietivo solo trattenere ill tempo per poter preparare l'uso delle forze. Yanukovych non aveva nessuna intenzione di cedere fin dall'inizio e neanche per un attimo. Tutte le premure attorno un processo politico, le trattative dei cambiamenti della Costituzione avevano per l'obbiettivo solo di portare i comizianti nel trappolo.

La giornata di oggi sia stata progettata minimo da una settimana. Attualmente la metropolitana è chiusa, tutti gli ingressi a Kiev sono chiusi. A Kiev in alcuni posti manca l'internet. Nella capitale in poche ore è stato introdotto lo stato di emergenza e nessuno può dire che tutto ciò è stato fatto senza nessun piano, sondaggio ecc. Ognuno capisce che l'operazione che deve coprire una città di 4 mln abitanti va preparata minimo in alcuni giorni, però ancora meglio in 2-3 settimane.

Al centro di Kiev sono stati accumulati le riserve di milizia e delle forze interne. Hanno procurato I mercenari che agiscono nelle schiere insieme a Bercut, lanciando contro I comizianti le pietre e I molotov, muniti con le mazze e con le spranghe di ferro. Hanno voluto di far entrare I comizianti nel quartiere del governo, con il colpi precisi dividerli in gruppi isolate. Se fosse datto il compito di non far entrare I comizianti nel quartiere del governo allora avrebbero posto il cordone come prima in Grushevski.

Le azioni di milizia e dei mercenari che li danno il sostengo sono crudelissimi. Attualmente sono uccisi 4 comizianti fra cui una donna. Alcune pesone stanno per morire di ferite: I bercut hanno sparato con mitraglia, alcuni sono feriti dagli armi rigati. I Bercut hanno sparato dai tetti e ne hanno lanciato numerose granate nel cuore di schiere di comizianti: come seguito decine di persone ferite gravemente, molti hanno perso gli occhi per I tiri in testa.

Il massacro è stato progettato dettagliamente in anticipo ha per l'obbiettiovo eliminare qualsiasi cenno di democrazia in Ucraina. I suoi sceneggiatori hanno intenzione ripetere a Kiev gli eventi di 1993 di Mosca per seminare per sempre paura nei cuori di ucraini, ammazzare qualsiasi pensiero di proteggere una volta I suoi diritti.

Non ce la fanno!


Источник
Внимание! Мнение авторов может не совпадать с мнением редакции. Авторские материалы предлагаются читателям без изменений и добавлений и без правки ошибок.0%
голосов: 0
ID материала: 2530 | Категория: Общественно-политическая жизнь в мире | Просмотров: 2248 | Рейтинг: 0.0/0


Всего комментариев: 0


Мы уважаем Ваше мнение, но оставляем за собой право на удаление комментариев.
avatar
ПодпискаПоиск
Архивы
Архив 2011-2021
Архив рассылки
www.NewRezume.org © 2011-2021
Администратор
tea_club@mail.ru
Яндекс.Метрика Индекс цитирования
Сайт содержит материалы (18+)
Правообладателям | Вход